Algemene Privacy Verklaring KMO TEAM

KMO TEAM neemt de verwerking van persoonsgegevens ernstig. In deze privacy verklaring wordt weergegeven welke persoonsgegevens er door KMO TEAM worden verzameld en hoe deze worden gebruikt en beschermd. Tevens worden de rechten opgesomd die u als betrokkene met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens kan laten gelden. De individuele entiteiten binnen KMO TEAM kunnen, gelet op de specifieke activiteiten aanvullende verwerkingen verrichten. In dit verband wordt mogelijk een aanvullende privacyverklaring opgemaakt.
KMO TEAM volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“GDPR-Verordening”).
KMO TEAM treedt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens op in een dubbele hoedanigheid. In de eerste plaats treedt KMO TEAM op als verwerkingsverantwoordelijke. Dat is zo wanneer KMO TEAM persoonsgegevens in eigen naam en voor eigen rekening verwerkt. Daarnaast treedt KMO TEAM ook mogelijk op als verwerker. In dat geval verzamelt en verwerkt KMO TEAM persoonsgegevens voor andere verwerkers of verwerkingsverantwoordelijke enerzijds of voor u, de betrokkene anderzijds. In beide hoedanigheden neemt KMO TEAM de verwerking van uw persoonsgegevens ernstig.

1. PERSOONSGEGEVENS IN HET BEZIT VAN KMO TEAM

Persoonsgegevens betreffen, gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

In het bijzonder verzamelt en verwerkt KMO TEAM de volgende persoonsgegevens:

Gegevens die u rechtstreeks aan KMO TEAM verstrekt:
• Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
• Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
• Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst af te nemen, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze website,… ;
Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website:
• Bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de websites;
Gegevens uit andere bronnen:
• Bijvoorbeeld gegevens uit de Kruispuntbank der Ondernemingen voor het vervolledigen en verbeteren van onze bestanden.

2. RECHTSGRONDEN OP BASIS WAARVAN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN

Als KMO TEAM persoonsgegevens verwerkt, wordt er beroep gedaan op één van de volgende rechtsgronden:
• Uitvoeren van het contract: de persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn nodig voor het uitvoeren van de diensten die tussen u en KMO TEAM contractueel vastgelegd zijn.
• Wettelijke verplichtingen: de persoonsgegevens moeten verwerkt worden opdat KMO TEAM kan voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.
• Legitieme belangen: de persoonsgegevens kunnen verwerkt worden wanneer deze verwerking in het legitieme belang is van KMO TEAM voor het adequaat en rechtmatig uitoefenen van haar bedrijfsuitoefening. Deze verwerking wordt steeds afgetoetst aan uw belang. Indien uw belang zwaarder weegt dan de belangen van KMO TEAM, wordt de verwerking niet verricht.
• Toestemming van de betrokkene: Indien de voormelde rechtsgronden niet ingeroepen kunnen worden, worden persoonsgegevens enkel verwerkt nadat er door u toestemming werd gegeven.

3. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Met uitzonderingen van de hierna vermelde omstandigheden, worden uw gegevens niet met derden gedeeld.
• Uw gegevens kunnen gedeeld worden met derden, indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
• Uw gegevens worden gedeeld met derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld met Service Providers. KMO TEAM werkt enkel samen met door haar geselecteerde partijen. In deze selectie wordt een groot belang gehecht aan de wijze waarop de verkozen partijen omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.
• Uw gegevens kunnen gedeeld worden met derden, indien KMO TEAM hier wettelijk toe verplicht is (bijvoorbeeld de belastingadministratie).
• Uw gegevens kunnen gedeeld worden met andere leden binnen het KMO TEAM, indien dit nodig is voor administratieve doeleinden of om professionele diensten te verlenen aan u.
• In het geval van reorganisaties of verkoop van KMO TEAM entiteiten aan een andere organisatie, kan KMO TEAM persoonsgegevens vrijgeven in verband met de verkoop of andere overdracht van het bedrijf waarop de gegevens betrekking hebben
Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden voor louter commerciële doeleinden.

4. BEWAARTERMIJN

KMO TEAM houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor het uitoefenen van haar diensten, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden omwille van wettelijke verplichtingen.

5. UW RECHTEN

KMO TEAM faciliteert de uitoefening van de volgende rechten:
• U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die KMO TEAM van u verwerkt;
• U hebt steeds recht op de verbetering van onjuiste persoonsgegevens of vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens;
• U hebt het recht op het wissen van uw persoonsgegevens in de bij de GDPR-Verordening bepaalde gevallen;
• U hebt het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de bij de GDPR- Verordening bepaalde gevallen;
• U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden bepaald in de GDPR- Verordening;

Om dit recht/deze rechten uit te oefenen, kan u een e-mail verzenden naar het volgende e-mailadres: “privacy@kmoteam.com”.
Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, verzoeken wij u zich te identificeren en uw vraag toe te lichten, zodat wij met voldoende zekerheid de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken. KMO TEAM kan u daarom verzoeken om aanvullende informatie bij uw verzoek te voegen, om op die manier uw identiteit verder te beoordelen.

KMO TEAM zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het uw verzoek.
Indien u van oordeel bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR-regelgeving, kan u hieromtrent steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact(at)apd-gba.be
URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

6. BEVEILIGING EN BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

KMO TEAM neemt alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te bewaren en beschermen en treft daarbij passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

7. WIJZIGINGEN

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.
versie juni 2018

Back to top