Wat is het? 

Als vrijwilliger kan je een onkostenvergoeding ontvangen voor de inspanning die je voor een organisatie hebt geleverd tijdens je vrijwilligerswerk.  

Er bestaan twee manieren om deze onkostenvergoeding uit te betalen: er kan geopteerd worden voor een forfaitaire onkostenvergoeding of voor een reële kostenvergoeding. 

Een forfaitaire vergoeding 

Bij een forfaitaire onkostenvergoeding ontvang je een maximumbedrag per dag van 35,41 EUR (AJ2021). Hiervoor dienen geen bewijsstukken voorgelegd te worden. Je mag hier op jaarbasis een maximum van 1.416,16 EUR (AJ2021) voor ontvangen.  

Voor vrijwilligers in volgende sectoren bedraagt het maximumbedrag dat je mag ontvangen aan forfaitaire onkostenvergoedingen 2.600,90 EUR (AJ2021): 

  • sportsector 
  • niet dringend liggend ziekenvervoer 
  • dag- en nachtopvang van hulpbehoevende personen. 

Reële vergoeding 

 

De reële onkostenvergoeding is een zuivere terugbetaling van de kosten welke je hebt gemaakt tijdens de uitoefening van je vrijwilligerswerk. Hiervoor zal je bewijsstukken dienen bij te houden van de kosten welke je hebt gemaakt, b.v. treinticket, kassabonnetje, … .  

Combineren mogelijk? 

Je kan een forfaitaire onkostenvergoeding niet combineren met een reële onkostenvergoeding. De uitzondering hierop is een terugbetaling van de kilometervergoeding. 

 

Kilometervergoeding 

Je kan een terugbetaling krijgen van de gereden kilometers tijdens je vrijwilligerswerk. Deze vergoeding is beperkt tot 2.000 kilometer op jaarbasis.  Volgende tarieven zijn hier momenteel van toepassing: 

  • wagen: 0,3452 EUR per kilometer (1/7/20-30/6/21) 
  • fiets : 0,24 EUR per kilometer 

Zoals eerder vermeld is het combineren van een forfaitaire dagvergoeding en de kilometervergoeding mogelijk. Het maximum op jaarbasis van 1.416,16 EUR (AJ2021) is van toepassing voor de totaliteit van de ontvangen bedragen over al je vrijwilligerswerk, ook al is dit bij verschillende organisaties. Als je dus een forfaitaire dagvergoeding ontvangt en een kilometervergoeding, moet je nagaan of je bij de samentelling van deze bedragen de grens niet overschrijdt. 

Dient er een fiscale fiche opgesteld te worden? 

De organisatie mag geen fiscale fiche opstellen voor de uitbetaalde bedragen aan haar vrijwilliger. Indien zij dit toch doet zal de ontvangen vrijwilligersvergoeding beschouwd worden als een beroepsinkomen en zal de vrijwilliger erop belast worden in zijn aangifte personenbelasting.  

De organisatie dient een lijst bij te houden van de uitbetaalde onkostenvergoedingen aan haar vrijwilligers op jaarbasis. 

Wat gebeurt er als het maximumbedrag op jaarbasis wordt overschreden? 

Als een vrijwilliger één van de grenzen overschrijdt, worden alle inkomsten uit dat vrijwilligerswerk belastbaar. Hij moet dan het volledige bedrag opnemen in zijn belastingaangifte. Als voor dat bedrag bewezen kan worden dat het gaat om de terugbetaling van eigen kosten die hij aan de vereniging voorgeschoten heeft, zijn de vergoedingen toch niet belastbaar. 

Als maar voor een gedeelte van het bedrag de bewijzen kunnen worden geleverd, zal dat deel niet belastbaar zijn. De rest van het bedrag blijft wel belastbaar, ook als het opnieuw onder de grensbedragen blijft. 

 

Wout Maerschalck

Accountancy Dossierbeheerder

Back to top