Werknemers die wachten om ouderschapsverlof met 1/10 op te nemen, kunnen eindelijk hun aanvraag indienen. Het KB dat hen een recht op onderbrekingsuitkeringen toekent voor deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof werd eindelijk uitgevaardigd ! Het is van toepassing op aanvragen van ouderschapsverlof die vanaf 1 juni 2019 worden ingediend bij de werkgever.

We herinneren eraan dat deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof alleen met de instemming van de werkgever kan worden genomen. Met deze formule kunnen ouders gedurende 40 maanden een halve dag per week of om de veertien dagen een volledige dag wijden aan gezinstaken.

Onderbrekingsuitkeringen voor ouderschapsverlof met 1/10

De uitkeringsaanvraag moet bij de RVA worden ingediend binnen dezelfde termijn als voor de andere vormen van ouderschapsverlof, d.w.z. uiterlijk 2 maanden na de aanvang van het ouderschapsverlof. We herinneren eraan dat online aanvragen mogelijk zijn.

Voor werknemers die jonger zijn dan 50 jaar bedraagt het nettomaandbedrag van de uitkering 58,67 euro of 108,82 euro (verhoogd bedrag voor een alleenwonende werknemer). Voor werknemers van 50 jaar en ouder bedraagt het nettomaandbedrag van de uitkering 88 euro of 108,82 euro (verhoogd bedrag voor een alleenwonende werknemer).

De verschillende mogelijkheden om ouderschapsverlof op te nemen

Hierna volgt een overzicht van de vormen van ouderschapsverlof die mogelijk zijn:

Vormen van ouderschapsverlof Periode
Volledige schorsing van de arbeidsprestaties 4 maanden
Vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse arbeidsregeling 8 maanden
Vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 20 maanden
Nieuw: Vermindering van de arbeidsprestaties met 1/10 40 maanden

De mogelijkheid om ouderschapsverlof met 1/10 op te splitsen

Net zoals voor andere vormen van ouderschapsverlof, heeft de werknemer de mogelijkheid om de periode van 40 maanden op te splitsen in periodes van 10 maanden of een veelvoud daarvan (10, 20, 30 of 40 maanden). De werknemer heeft ook de mogelijkheid om slechts 10, 20 of 30 maanden aan te vragen.

Voorwaarden

Om recht te hebben op ouderschapsverlof moet de werknemer met een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever verbonden zijn geweest gedurende 12 maanden in de loop van de 15 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving met de aanvraag van de werknemer. Die periode van 12 maanden hoeft niet ononderbroken te zijn.

Recht op ouderschapsverlof wordt enkel toegekend:

  • naar aanleiding van de geboorte van een kind en uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt;
  • naar aanleiding van de adoptie van een kind vanaf de inschrijving van het kind als gezinslid in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer woont en uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt.

Instemming van de werkgever is vereist

In tegenstelling tot de andere vormen van ouderschapsverlof, die een recht uitmaken, is ouderschapsverlof met 1/10 enkel mogelijk met het akkoord van de werkgever.

Vergeet de andere formaliteiten niet!

Tot slot moet de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/10 uiterlijk bij de aanvang ervan schriftelijk worden vastgesteld. Er moet dus een bijlage bij de arbeidsovereenkomst worden gesloten waarin de deeltijdse arbeidsregeling en het overeengekomen werkrooster worden vermeld.

 

Back to top