Op 26 januari 2021 hebben de sociale partners een nieuwe cao over telewerk gesloten. Ze is van toepassing op telewerk dat door de overheid werd verplicht of aanbevolen in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.  

 

De cao is bedoeld:  

 

  • om te voorzien in een juridisch referentiekader voor deze nieuwe telewerkvorm.  
  • om de specifieke regels te verduidelijken die op het vlak van welzijn op het werk van toepassing zijn 

 

 

Let op! Deze cao is niet van toepassing als er in je onderneming al vóór 1 januari 2021 akkoorden bestaan over occasioneel of structureel telewerk. De cao is immers bedoeld om de regels te verduidelijken waar er nog geen zijn. De cao wijzigt overigens niets aan de regels over ‘gewoon’ structureel en occasioneel telewerk.  

 

Specifieke welzijnsmaatregelen voor telewerk  

 

Informatie  

De telewerkers moeten worden geïnformeerd over het beleid van de onderneming inzake welzijn op het werk dat specifiek verband houdt met telewerk en dat is uitgewerkt met inachtneming van het sociaal overleg met al je werknemers                   

 

Ze moeten meer bepaald informatie en richtlijnen krijgen over de preventiemaatregelen, in het bijzonder over:  

  • de inrichting van de werkpost 
  • een goed gebruik van de beeldschermen 
  • de beschikbare ondersteuning op het vlak van techniek en informatica 

             

Risicoanalyse  

Die informatie, richtlijnen en preventiemaatregelen zijn gebaseerd op een multidisciplinaire risicoanalyse 

 

De risicoanalyse houdt ook rekening met de psychosociale dimensie en met de gezondheidsaspecten eigen aan telewerk, inclusief de mogelijkheid van een informele of formele psychosociale interventie en de mogelijkheid tot spontane raadpleging van de preventieadviseur of arbeidsarts.  

 

Contactpersonen  

 De telewerkers worden geïnformeerd over de namen en contactgegevens van de volgende personen en van de ondersteuning die ze bieden:  

 

  • de direct leidinggevende 
  • de preventieadviseurs bevoegd voor arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde en psychosociale aspecten van de interne of externe preventiedienst 
  • de eventuele vertrouwenspersoon 

 

De telewerkers kunnen die personen op de gepaste manieren contacteren. Dat kan bijvoorbeeld door het versturen van foto’s of het houden van videoconferenties. Wegens de gezondheidssituatie zijn inspectiebezoeken van de preventiediensten immers niet gepast.  

 

Indien nodig aanpassingen aan de arbeidspost  

 Waar nodig kunnen aanpassingen aan de arbeidspost voorgesteld worden conform de procedure in de Codex over het welzijn op het werk.  

 

Verbondenheid behouden  

 Je moet passende maatregelen nemen om de verbondenheid van de telewerkers met de collega’s en met de onderneming te behouden en isolement te voorkomen. Daarbij moet je bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare telewerkers. De werkgever kan onder andere goed georganiseerde en beperkte terugkeermomenten inplannen, waarbij de gezondheidsregels worden nageleefd.  

De sociale partners bedoelen met kwetsbare telewerkers, de mensen die bijvoorbeeld door hun persoonlijke situatie, gezins- en/of huisvestingssituatie tijdens het telewerk met bijkomende spanningen te maken hebben.  

 

Opleiding indien nodig  

 

De hiërarchische lijn en de telewerkers krijgen informatie en indien nodig, een gepaste opleiding over de modaliteiten en specifieke kenmerken van telewerk.  

 

Werk organiseren in tijden van corona: we helpen je  

 Je moet met heel wat maatregelen rekening houden en tegelijkertijd de balans tussen je bestaande kosten en inkomsten in het oog houden. We helpen je hiermee graag verder. Contacteer je dossierbeheerder bij KMO Team HR Focus in geval van vragen. 

Back to top