Corona maatregelen

Huren

 •  

  Het is nog niet bepaald of  COVID-19 een overmachtssituatie is.  Een onafhankelijke rechter zal een beslissing moeten nemen of de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is geworden. Een rechter zal dus geval per geval bekijken of het betalen van huurgelden werkelijk onmogelijk is als gevolg van de overheidsbeslissing tot sluiting van de winkel en houdt rekening met heel wat concrete omstandigheden (jonge of ervaren onderneming, de duurtijd van de maatregelen, inkomensderving, … ).

  Huur als particulier moet je blijven betalen vermits je blijft genot hebben van de woning

   

  Wellicht zullen vele verhuurders erkennen dat dit een uitzonderlijke situatie is, en zullen ook solidair zijn met hun huurder. In dat geval zullen ze tijdelijk de huur opschorten of zelfs (deels) kwijtschelden. Neem daarom steeds contact op met je verhuurder.

   

  – Wil je als huurder vragen om huurgelden te verminderen? Dan kan je daarvoor dit document gebruiken.

  – Wil je als verhuurder huurgelden tijdelijk opschorten of kwijtschelden? Dan kan je dit document gebruiken.

   

   

  (Bron: UNIZO)

 • Neen, dat kan niet omwille van de coronamaatregelen. Het is namelijk moeilijker, maar niet definitief onmogelijk geworden om als huurder je verplichtingen na te komen.

Mijn werknemers

 •  

  Welke vergoeding mag je als werkgever betalen aan je werknemers nu zij van thuis uit werken?

  De zogenaamde bureauvergoeding van €126,94/maand tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, …., kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen toegekend worden aan alle werknemers die van thuis uit werken. Ook aan werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten, zonder dat de werkgever en werknemer een formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

   

  Bovenop deze vergoeding mag de werkgever volgende kosten ook terugbetalen:

  • Gebruik van de eigen PC – een forfait van max. €20/per maand wordt aanvaard
  • Gebruik van de eigen internetverbinding – een forfait van max. €20/maand wordt aanvaard

  Als de werknemer andere kosten moet maken (gebruik eigen telefoon, aankoop van een scherm of een scanner, …) mag de werkgever die ook terugbetalen. Daarvoor geldt er geen algemeen forfait, de terugbetaling moet gebaseerd zijn op de werkelijke kosten.

 • Opgelet, een ingevuld en door de werkgever ondertekende verklaring is een verplicht boorddocument om je te verplaatsen van je huis naar je kantoor.

  Zorg er dus voor dat je een attest kan overhandigen dat bewijst dat de verplaatsing van de werknemer nodig is voor het werk.

  Opgelet, dit attest is enkel geldig voor activiteiten die niet als telewerk kunnen worden georganiseerd en die niet kunnen worden uitgesteld, of die gaan om een sector van vitaal en essentieel belang.

  Heb je nog geen attest? Dan kan je dit ontwerp gebruiken.

 •  

  Ben je langer dan 7 dagen ziek? Dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

   

  Er is een tijdelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld specifiek voor arbeidsongeschikt door het coronavirus. Dit kan je terugvinden op de website van je ziekenfonds. Artsen kunnen dit afleveren na telefonisch advies. De arts zal je dit via post of mail bezorgen, zodat jij dit aan je ziekenfonds kan bezorgen.

 •  

  Je mag het bijberoep dat je al uitoefende voor je tijdelijk werkloosheid als gevolg van het corona virus verder blijven uitoefenen.

   

  Deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten die er uit voortvloeien hebben geen impact op de werkloosheidsuitkering. Je kan je inkomsten uit je bijberoep dus cumuleren met je uitkering tijdelijke werkloosheid.

 •  

  Ja, een werkgever kan een toeslag betalen bovenop de werkloosheidsuitkering. Deze toeslagen zijn vrij van RSZ. Op de toeslagen is wel een bedrijfsvoorheffing verschuldigd van 26,75%.

  De RSZ stelt als enige voorwaarde dat de som van het bedrag van de RVA-uitkering en de toeslag niet hoger mag zijn dan het bedrag dat de werknemer zou hebben ontvangen indien hij gewoon had gewerkt.

 •  

  Werknemers die een werkloosheidsvergoeding gaan aanvragen moeten een document indienen bij hun vakbond of HVW (hulpkas voor werklozen). Indien je aangesloten bent bij een vakbonden zou je een mailing ontvangen moeten hebben met de vraag om het document online in te vullen.

   

  Mensen die niet aangesloten zijn bij een vakbond kunnen dit document gebruiken en bezorgen aan de hulpkas voor werklozen.

 •  

  De werknemer moet opvang voorzien. In geval van nood kan hij of zij familiaal verlof nemen. Uiteraard ben je vrij om samen tot een akkoord komen rond bijvoorbeeld het nemen van betaald verlof, inhaalrust of toegestane onbetaalde afwezigheid.

 • De werknemer kan zoals bij andere ziekte familiaal verlof opnemen. Samen met je werknemer kan je ook samen tot een ander akkoord komen, zoals het opnemen van betaald verlof, inhaalrust of toegestane onbetaalde afwezigheid.

 • De FOD Volksgezondheid publiceerde aanbevelingen voor het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus, bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

  • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt;
  • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie;
  • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit;
  • Hou afstand op de werkvloer;
  • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer);
  • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst ook op een aantal preventieve maatregelen die op de werkvloer best worden genomen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed mogelijk tegen te gaan.

  Het gaat onder meer om maatregelen die betrekking hebben op:

  • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze regelmatig te ontsmetten;
  • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen;
  • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen;
  • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
  • het voorzien van thuiswerk;
  • het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus.

  Een uitgebreide opsomming van de verschillende preventiemaatregelen op de werkvloer vindt u in dit advies van de WHO

 •  

  Neen, dat is niet mogelijk. Als telewerk binnen jouw onderneming een optie is, kan je natuurlijk wel aan je werknemers vragen om tijdelijk thuis te werken. Je werknemer moet echter akkoord gaan met je voorstel.

  ​Ook het verplichten van werknemers om vakantie op te nemen wanneer zij uit een risicogebied terugkomen bijvoorbeeld is niet toegestaan.

   

 •  

  Een werknemer die ziek thuis moet blijven, valt onder de regels rond arbeidsongeschiktheid. Zij ontvangen een gewaarborgd loon.

   

  Werknemers die preventief in quarantaine worden geplaatst door de overheid kan je werkloosheid omwille van overmacht aanvragen. Voor de tweede groep ben je gewaarborgd loon verschuldigd.

   

  Zorg er vooral voor dat je je werkplek grondig reinigt en desinfecteert om verdere besmettingen te voorkomen. Reinig alle oppervlakken (bureaus, tafels,…) en objecten (telefoons, toetsenborden,…) grondig.

   

  Bekijk of het eventueel mogelijk is om enkele andere preventieve maatregelen te treffen: telewerken bijvoorbeeld of richt bureaus zo in dat er voldoende ruimte is tussen de collega’s (min 1.5m).

 •  

  Normaal gezien krijgen werknemers die werkloos zijn omwille van overmacht of omwille van economische reden een werkloosheidsuitkering die 65% van hun gemiddeld brutoloon bedraagt. Dat brutoloon wordt bovendien geplafonneerd op €2.754,76.

   

  Het bedrag van de uitkering wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd tot 70% van het geplafonneerde brutoloon. 

   

  Als je werknemer recht heeft op een werkloosheidsuitkering van 70% van 2.754,76 euro, dan krijgt hij tot 30 juni 2020 €1.927,33. De regering geeft aan dit bedrag te verhogen met 5,63 euro per dag. Concreet krijgen mensen zo 150 euro per maand bij bovenop de bestaande uitkering, betaald door de federale regering.

   

  Hoe je als werknemer je uitkering kan aanvragen, lees je hier.

Beroepsmaatregelen

 •  

  Je mag een flexi-job doen:

   

  • Als je als werknemer minstens 4/5de werkt. De overheid bekijkt of je 3 kwartalen geleden minimum 4/5de werkte. Wil je bijvoorbeeld in januari als flexi-jobber werken, dan moet je het jaar ervoor minimum 4/5de gewerkt hebben in april, mei en juni.
  • Als je gepensioneerd bent

  Dit wil dus jammer genoeg zeggen dat je als zelfstandige niet mag bijverdienen als flexi-jobber.

 • Volgende algemene maatregelen zijn uitgevaardigd:

   

  – Thuiswerk is verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven, ongeacht de grootte, voor alle functies waar huiswerk mogelijk voor is

  – Wanneer thuiswerk niet mogelijk is, moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze de social distancing (min. 1,5m afstand tussen personen) kunnen garanderen. Deze regel geldt ook voor vervoer georganiseerd door de werkgever.

  – Kan je als niet-essentieel bedrijf niet aan deze regels voldoen, dan moet je verplicht sluiten.

  – Deze regels zijn niet van toepassing op cruciale bedrijven en de essentiële diensten (zoals in de blokjes hierboven opgesomd). Deze moeten uiteraard wel zoveel als mogelijk het systeem van thuiswerk en de regels van social distancing toepassen

  – Bedrijven mogen doorgaan met het organiseren van transport per bus voor hun werknemers wanneer social disctancing wordt gerespecteerd. Het aanvragen van een attest om rond te rijden is dus niet nodig.

   

  Welke bedrijven blijven dan wel open en/of moeten sluiten? Een gedetailleerd overzicht vind je hier.

 •  

  Het betalen met cash geld wordt afgeraden. Betalen met Bancontact/Payconiq is de boodschap.

  Om handelaars te ondersteunen heeft de Bancontact Payconiq Company aangekondigd dat er geen transactiekosten worden aangerekend aan de Payconiq-handelaars voor de maanden maart en april.

   

  Enkele tips rond hygiëne:

  -Vraag klanten contactloos te betalen als dat kan

  -Indien toch handmatig de cijfercode ingevoegd is, reinig/desinfecteer dan de betaalterminal na gebruik en gooi het doekje weg.

 •  

  Erediensten en feestelijke activiteiten worden opgeschort, met uitzondering van diensten in intieme of familiale kring (zoals begrafenissen). Een mix van leeftijden moet  worden vermeden.

   

  Hier een overzicht van commerciële activiteiten die wel/niet mogen doorgaan (24/03/2020):

   

  Bron: https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven (24/03/2020)

Reizen

 •  

  Wanneer een zelfstandige in het buitenland in quarantaine wordt geplaatst of vastgehouden wordt vanwege het coronavirus, zelf niet ziek is, en zijn/haar activiteit moet onderbreken of stopzetten, kan hij/zij genieten van een vervangingsinkomen van €1.266,37/maand (€1.582,46/maand met personen ten laste).

   

  Belangrijke punten :

  -De zelfstandige moet wel aan alle andere wettelijke voorwaarden van het overbruggingsrecht voldoen

   

  -De aard van de zelfstandige activiteit: de aanvaardbare activiteiten zijn deze die direct en persoonlijk contact met de klant vereisen en die niet op afstand kunnen worden uitgeoefend.

   

  -De duurtijd van de onderbreking: de onderbreking moet minstens één volledige kalendermaand duren alvorens er een aanvraag tot het overbruggingsrecht kan ingediend worden.

   

  – Het voordeel van een ziekte-uitkering ten gevolge van ziekte: de met het virus besmette zelfstandige die arbeidsongeschikt is erkend door de geneesheer en die ten gevolge daarvan ziekte-uitkeringen geniet, zal niet in aanmerking komen.

 •  

  Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Een toenemend aantal landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten de grenzen.

   

  Ook in Nederland zijn sinds gisterenavond alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, kinderopvangorganisaties, sport- en fitnessclubs tot zeker 6 april gesloten.

   

  Het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.

   

  Wie zich in het buitenland bevindt dient zich in eerste instantie te richten tot hun touroperator, hun luchtvaartmaatschappij of de lokale autoriteiten voor assistentie. In geval van nood kan men de ambassade van België van het land waar men zich bevindt contacteren.

   

  Hier kan je meer lezen rond de reisadviezen naar verschillende landen.

 •  

  Annulering van een reeds geboekte reis naar een land met verhoogd risico op besmetting met het coronavirus is bij sommige reisbijstandsverzekeraars voorzien (bij de meeste jammer genoeg niet). Enkel indien de annulatie buiten de controle en de wil van de verzekeringsnemer of verzekerde om gebeurt. Bijvoorbeeld bij annulatie van vluchten door de luchtvaartmaatschappij of bij een volledig verbod om te reizen naar een bepaalde bestemming.

   

  Gezien de omvang van dit virus worden vluchten naar verschillende landen nu al door een aantal luchtvaartmaatschappijen stopgezet. Bij sommige verzekeraars kunnen tickets die reeds gereserveerd waren, in geval van annulatie door de luchtvaartmaatschappij, worden gerecupereerd. Ook hier raden wij u aan dat je je wendt tot de bijstandscentrale van jouw verzekeraar voor concrete informatie.

 • Word je tijdens je reis ziek van het Coronavirus dan:

   

  – worden je medische kosten vergoed (behalve de quarantaine).

  – worden bij de meeste reisverzekeraars extra reis- en verblijfkosten voor andere reizigers vergoed tot een bepaalde limiet

  – kunnen de kosten voor een mogelijke verlenging van je verblijf of repatriëring ook in aanmerking worden genomen.

   

  We raden altijd aan dat je je wendt tot de bijstandscentrale van jouw verzekeraar voor concrete informatie.

Steunmaatregelen

 •  

  De regering heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen.

  Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig voor wie getroffen is door de maatregelen in de strijd tegen COVID-19. 

   

  Percentages

   

  Personenbelasting VenB (geen uitkering dividend) VenB (wel uitkering dividend)
  VA1 3% 9% 9%
  VA2 2.5% 7.5% 7.5%
  VA3 2.25% 6.75% 6%
  VA4 1.75% 5.25% 4.5%

   

  Voorwaarden

  Wel voor bedrijven met liquiditeitsproblemen

  Niet voor bedrijven die een inkoop van eigen aandelen of kapitaalvermindering doen

  Niet voor bedirjven die dividenden betalen of toekennen tussen 12/03/2020 en 31/12/2020

  Niet voor natuurlijke persoenen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen

   

  De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen.

   

  Wil je meer info? Praat dan zeker met je dossierbeheerder.

 •  

  Gezien de economische impact ten gevolge van de corona crisis zo groot is, heeft ook het PMV beslist sterk in te zetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten.

   

  Wat voorziet het PMV?

  Achtergestelde leningen op drie jaar

  Deze hebben als doel een finaciële buffer op middellange termijn te creëren. Dit moet helpen om de cash flow terug op punt te brengen, maar ook investeerders en financiers toch aan te trekken na een onzekere tijd. De focus ligt op start-ups en scale-ups die voor de crisis al gezond waren. Ook het personeelsbestand moet bijna volledig op peil zijn gebleven tijdens de crisis. Dit om een snelle ‘doorstart’ te garanderen. Meer details over de lening en het info formulier kan je hier vinden.

   

  Corona-crisis waarborg

  Voor bedrijven die door de impact van het coronavirus vooral reeds langer openstaande facturen niet kunnen betalen, maakt de Vlaamse overheid het nu ook makkelijker om bij de bank financiering te vinden voor hun werkkapitaal. Ondernemingen en zelfstandigen kunnen ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot 12 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen, terwijl dit voor de bestaande waarborgregeling slechts tot 3 maanden mogelijk was. De periode van 12 maanden moet worden gerekend tot aan de datum van de ondertekening van het kredietcontract.  De kost van de waarborg gaat naar 0.25%.  Meer info kan je hier terugvinden.

   

  Waarborg capaciteit van 3 miljard euro via Gigarant

  Gigarant zal een COVID-19 waarborg in de markt zetten die heel wat meer flexibel is. Denk maar aan een verdubbeling van de waarborg capaciteit, een termijn van max. 6 maanden, een verlaging van de cash te betalen premie, … Meer lees je hier.

   

  Opschorting van terugbetaling voor 860 kmo’s

  Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen. Deze opschorting telt al zeker voor 3 maanden en zal mogeijk verlengd worden tot 6 maanden. De opschorting gebeurt automatisch. Enkele indien je negatief antwoord geeft op de info mail van het PMV hieromtrend, kan je het uitstel afwijzen. Meer info vind je hier.

 •  

  Ondernemingen die 60 procent van hun omzet zien dalen tussen halfweg maart en eind april krijgen een eenmalige “compensatiepremie” van €3.000 euro

   

  Het gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt er nu steun. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

   

  Voor wie?

   

  Het gaat bijvoorbeeld om:

   

  – de evenementensector met ook veel freelancers

  – (para-)medische beroepen (zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen)

  – dierenpensions

  – landbouwsector

  – dienstenleveranciers

  – gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel die door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden

  – schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren.

   

  Wat?

   

  Een eenmalige compensatie premie van €3000.

  Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen €6.996,89  en €13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van €1.500

   

  Voorwaarden

   

  De getroffen personen leggen een verklaring op eer af, die achteraf wel kan worden gecontroleerd. Sommigen moeten kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Meer info volgt.

   

  – Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn

  – Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep

  – Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

  – Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

  – Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

  – Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

   

  Aanvraag indienen?

  De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO. Meer info volgt

 •  

  Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn hypothecaire kredieten.

   

  – In geval van uitstel moet je gedurende max. 6 maanden je krediet niet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend.

  – Gebruikelijke dossier- of administratiekosten worden niet aangerekend.

  – Er is een extra maatregel voor degenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Houd je maandelijks minder dan 1.700 euro netto over, dan kan je betalingsuitstel opnemen zonder dat je intresten op het betalingsuitstel bent verschuldigd. De bank neemt dit op zich.

   

  Er komt ook een optie tot uitstel van betaling voor de bijzondere sociale leningen. Dit zijn leningen afgesloten bij het Vlaams Woningfonds of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen door personen die onder een inkomensgrens blijven.  Het uitstel kan maximaal 6 maanden bedragen en heeft betrekking op de kapitaalaflossingen en intresten. De interesten tijdens de periode van betalingsuitstel zijn nadien niet verschuldigd. Na de periode van het betalingsuitstel wordt de looptijd van de lening verlengd met de periode van het uitstel. Ontleners die al een betalingsachterstand hadden opgelopen voor de start van de maatregelen, komen in aanmerking voor het betalingsuitstel.

  Neem contact op met je bank om de opties te bespreken.

 •  

  26/03 kondigt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, volgende maatregelen aan:

   

  – Een uitstel van 6 maanden (30/03 – 30/09) van de terugbetaling van kapitaal en betaling van interesten op hypotheekleningen voor gezinnen en bedrijven in moeilijkheden.

   

  – Uitstel van betaling voor de premie van de schuldsaldoverzekering en de brandverzekering gekoppeld aan die hypotheekleningen gedurende dezelfde periode.

   

  – Het uitstellen van de betaling van de premies van verzekeringen gedurende 6 maanden (30/03 – 30/09) voor bedrijven die hun activiteit omwille van de overheidsmaatregelen (KB 23/03/2020) moeten stilleggen.

   

  – Uitstel van betaling van overige bedrijfsleningen overeenstemmend met het uitstel voor hypotheekleningen.

   

  Neem contact op mt je verzekeraar om jouw opties te bespreken.

   

  Het volledige persbericht kan je hier lezen.

 •  

  Vlabel staat een verlenging van de termijnen toe om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting omdat notarissen enkel dringende akten verlijden op dit moment. Als algemene maatregel is er een tolerantieperiode van twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden voor het vervullen van de fiscale verplichtingen met betrekking tot erfbelasting en registratiebelasting. Wil je meer weten? Neem dan even een kijkje op de site van de Vlaamse belastingdienst.

 •  

  Klik hier voor een overzicht van de verschillende steunmaatregelen.

   

  TIP om de leesbaarheid te optimaliseren

   

  1. Download het overzicht
  2. Indien je een link wil openen:
   1. rechtermuisknop “open in nieuw tabblad” OF (indien deze optie niet beschikbaar)
   2. ctrl-klik

  Zo zorg je ervoor dat de links zich openen in een nieuw tabblad!

 •  

  Er geen verhoging zal zijn van de sociale bijdrage bij niet-betaling op 31/03/2020.

  Het uitstellen van de betaling naar het tweede kwartaal kan zorgen voor wat extra financiële ademruimte in deze onzekere periode.

  Je hoeft hiervoor als ondernemer geen administratieve formaliteiten te vervullen.

 • Ook de aanmoedigingspremie wordt versterkt. Die premie kan nu ook aangevraagd worden bij bedrijven die een productievermindering van 20 procent ondergaan door de crisis.

   

  Het doel is ondernemingen aan te moedigen mensen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden. Dit wordt nu uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%.

   

  Voor meer informatie over de uitbreiding van de aanmoedigingspremie bij onderneming in moeilijkheden in het kader van de coronacrisis, stuur je best een mail naar  aanmoedigingspremie@vlaanderen.be.

 • De water-,  gas- en elektriciteitsfactuur voor wie technisch werkloos wordt, zal voor één maand door Vlaamse regering kwijtgescholden worden.

   

  Deze verrekening gebeurt automatisch, de Vlaamse regering zal een bedrag storten van €202,68 aan wie daar recht op heeft.

 •  

  De overheid en de banksector een bereikten een akkoord over de afbetaling van kredieten en nieuwe kredieten voor bedrijven die financieel geraakt  zijn door de coronacrisis.

   

  Wat wil dit zeggen?

   

  – Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet betekent dat je gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd.

  – Er worden geen dossier- of administratiekosten aangerekend.

  – Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen (maximale looptijd van 12 maanden) is een garantieregeling uitgewerkt met de overheid.

   

  Ondernemingen en zelfstandigen die voor de coronacrisis “levensvatbaar” waren, krijgen zonder bijkomende kosten betalingsuitstel voor lopende leningen tot 30 september. Dit betreft bedrijven zonder betalingsachterstand of met een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen.

   

  Voor grote bedrijvengaat de Vlaamse overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen: de waarborgcapaciteit van Gigarant (waarborgen boven 1,5 miljoen) wordt nu uitgebreid van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Grote bedrijven zullen zo een speciale Covid-19-waarborg kunnen krijgen. De Vlaamse regering wil het risico daarvoor verdelen met de banken, en uit het vaarwater van de federale steunmaatregelen blijven.

   

  Indien een onderneming aan de voorwaarden voldoet (financiële problemen als gevolg van de coronacrisis), dan kan de bank in principe niet weigeren om een betalingsuitstel op bestaande ondernemingskredieten toe te kennen.

   

  Contacteer je bank  om de opties te bespreken

 •  

  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

   

  Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.”

 •  

  Periodieke aangiften

   

  -Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020

  -Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

  -Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

   

  De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

   

  Intracommunautaire opgaven

   

  -Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020

  -Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

  -Opgave over 1e kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

   

  Jaarlijkse klantenlisting

   

  -Termijn verlengd tot 30 april 2020

  -Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

 •  

  Toerisme Vlaanderen zal dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen. Daarnaast trekt Toerisme Vlaanderen 5 miljoen euro uit voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Momenteel
  maakt Toerisme Vlaanderen nog werk van de voorwaarden. Voor meer informatie kan je hier terecht.

 •  

  Een bijberoeper die op tijdelijke werkloosheid wordt geplaatst voor zijn hoofdberoep als loontrekkende, blijft onder de huidige corona omstandigheden een bijberoep. Dit betekent dat je de sociale bijdrage van een bijberoeper zal blijven betalen.

   

  1. Vermindering sociale bijdrage

  Als je weet dat je inkomen dit jaar lager zal liggen dan 2 jaar geleden (door bijvoorbeeld het corona virus), kan je de voorlopige bijdragen verminderen. Je moet dit aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag voor dit kwartaal.

   

  2. Uitstel van betaling voor sociale bijdragen

  Heb je moeilijkheden om sociale bijdragen te betalen en voorlopige bijdragen betaalt die min. gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep kan tot 15 juni een betalingsuitstel van één j-aar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerst en het tweede kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Contacteer je sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie. Een vrijstelling is (nog) niet mogelijk.

   

  3. Overbruggingsrecht en hinderpremie

  In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

  Zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking voor de Vlaamse hinderpremie als ze, omwille van de hoogte van hun beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep betaalt.

   

  4. De compensatiepremie

   

  Zelfstandigen die nog verder mogen werken maar door de corona maatregelen omzetverlies hebben van 60% kan de compensatie premie soelaas brengen. Ook voor zelfstandigen in bijberoep kan je in aanmerking komen. De voorwaarden:

   

  Je hebt recht op 3.000 euro: 

   

  – indien je als zelfstandige in bijberoep door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.

   

  Je hebt recht op een premie van 1.500 euro:

   

  – indien zelfstandige in bijberoep met een inkomen tussen €6.996,89 en €13.993,78.

  –  Je als zelfstandige in bijberoep verplicht bent moeten sluiten.

   

  Wanneer je activiteit als werknemer 80% overschrijdt is er geen combinatie mogelijk,

   

  5. Ben je werknemer in hoofdberoep die door de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid geplaatst is? 

  Tijdens de tijdelijke werkloosheid mag je je bijberoep blijven uitoefenen, onder deze voorwaarden:

   

  –  Je oefent je bijberoep al langer dan 3 maanden uit

  – Je geeft dit (verplicht) aan

  – Je mag je bijberoep niet uitoefenen tussen 7u. en 18u.

  – Netto-inkomsten die hoger liggen dan €14,54 gaan af van de werkloosheidsuitkering. Dit zal gebeuren op basis van het laatst bekende aanslagbiljet. Daardoor kan de werkloosheidsuitkering erg laag liggen, terwijl je als zelfstandige geen recht hebt op een overbruggingsrecht. UNIZO kaart dit aan bij de overheden en probeert hiervoor een oplossing te zoeken.

   

  Je blijft wel bijberoeper. Contacteer je vakbond, de Hulpkas voor Werkloosheid (HVW) of de RVA voor meer informatie.

   

   

 •  

  Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van deze maatregel. Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

   

  Dit motief kan worden ingeroepen voor bijvoorbeeld werknemers die in quarantaine werden geplaatst, of voor ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus (probleem in toelevering waardoor productie stilvalt, enz…).

   

  Voor wie?

  -zowel arbeiders als bedienden

  -uitzendkrachten indien zij na de periode van de overmacht bij dezelfde werkgever tewerkgesteld worden

  -leerlingen die een alternerende opleiding volgen.

   

  Hoe veel?

  Wanneer kan aangetoond worden dat de overmacht ‘Coronavirus’ gerelateerd is, dan wordt de RVA-uitkering verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76/maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020.  De regering verhoogt dit bedrag met €5,63/dag. Concreet krijgen mensen zo 150 euro/maand bij bovenop de bestaande uitkering, betaald door de federale regering.

  Er werd door de federale regering op 20 maart 2020 beslist dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

   

  Hoe aanvragen?

  De procedure voor tijdelijke werkloosheid door de werkgevers is sterk vereenvoudigd: er moet geen afzonderlijke aanvraag meer ingediend worden. Deze maatregel gaat retroactief in vanaf 14 maart.

  De RVA zal de werkloosheidsvergoedingen gaan uitbetalen op basis van de dmfa/rsz aangifte. Ongeacht of er een aanvraag van de werkgever is. Alle werkloosheidsdagen zullen geboekt worden als werkloos wegens overmacht.

   

  Werknemers zelf dienen deze procedure te volgen.

   

 •  

  Voor de sociale zekerheidsbijdragen van het 1e en 2e kwartaal van 2020 zullen minnelijke betalingstermijnen mogelijk zijn.

 •  

  Zelfstandigen, getroffen door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van de voorlopige bijdragen uit te stellen.

   

  Dit voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.

   

  De aanvraag moet gebeuren:

  -vóór 15 juni 2020 om voor het 1e & 2e kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen

   

  Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  -naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;

  -naam en zetel van zijn bedrijf;

  -ondernemingsnummer.

   

  De maatregel geldt niet voor al betaalde bijdragen.

  Meer informatie kan je bekomen bij je socialeverzekeringsfonds.

   

  Wat zijn gevolgen?

  Als zelfstandigen merken dat hun liquiditeit in het gedrang komt, dan kunnen ze een uitstel van de sociale bijdragen vragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 zodat deze pas verschuldigd is in 2021. LET WEL: de sociale bijdragen zullen dan tevens pas in 2021 kunnen afgetrokken worden, wat mogelijks een hogere belasting in 2020 met zich mee kan brengen indien de inkomsten toch niet lager zouden uitvallen in dat jaar.  Het blijft koffiedik kijken, maar mogelijk zullen er tegen die periode extra versoepelende maatregelen zijn.

   

  Een reeds bestaande optie is het indienen van een aanvraag tot vermindering van je kwartaalbijdrage voor sociale zekerheid wanneer je inschat dat je totaal jaarlijks inkomen in 2020 aanzienlijk zal verminderen. Dit kan onder bepaalde voorwaarden. Spreek er over met je dossierbeheerder.

   

  Vrijstelling sociale bijdragen

   

  Je kan als zelfstandige  ook een vrijstelling vragen wanneer je je tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt. Je dient hiervoor te wachten tot je je afrekening van het tweede kwartaal krijgt en moet dan een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen indienen bij de overheid. Ook starters kunnen een vrijstelling aanvragen.

  Deze vrijstelling vraag je rechtstreeks aan door een mailtje te sturen naar de overheid. In deze mail moet je toelichting geven waarom je denkt recht te hebben op een vrijstelling.  Het RSVZ zal beoordelen of de vrijstelling wordt toegekend.

 •  

  Het overbruggingsrecht (=het vervangingsinkomen voor zelfstandigen) beschermt zelfstandigen in hoofdberoep in het geval van een gedwongen stopzetting van de activiteit. Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Voor zaakvoerders is het niet nodig de maandelijkse loonsuitkering stop te zetten. Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse hinderpremie. 

   

  Voor wie?

   

  Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten als gevolg van de sluitingsmaatregelen van de federale overheid (agv het coronavirus) kunnen een financiële uitkering ontvangen.

  Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu  teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisis-overbruggingsrecht in maart en april in een volledig maandbedrag voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt in die maand.

   

  Is je activiteit opgenomen in de lijst van activiteiten die verboden zijn tijdens de coronamaatregelen (tijdens de week of in het weekend), dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen zelfs weg. Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van onderbreking voorzien. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Voorbeelden: het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten komt in aanmerking. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

   

  Zorgberoepen staan niet op deze lijst omdat ze essentiële diensten leveren. Als zij hun praktijk sluiten, maar toch nog dringende paramedische en medische gevallen blijven behandelen, zullen ze toch ook een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht.

   

  Heb je een webshop? Deze kan je verder uitbaten zonder dat dit een impact heeft op je overbruggingsrecht.

   

  Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020, maar deze periode kan worden verlengd als de crisis langer duurt.

   

  Hoeveel?

   

  Indien je gedwongen een maand onderbreekt, kan je tot max. 12 maanden een financiële uitkering krijgen:

   

  -zonder gezinslast: € 1.291,69/maand

  -met gezinslast: € 1.614,10/maand

   

  Hoe aanvragen?

   

  Je dient het overbruggingsrecht aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet. Voor maart moet de aanvraag dus ten laatste tegen 30/09/2020 te gebeuren, voor april tegen 31/12/2020.

   

  De aanvraag voor deze premie kan je heel eenvoudig online (via webformulier of via mail) doen bij jou sociaal verzekeringsfonds. Buiten je standaardgegevens dien je enkel je persoonlijke bankrekeningnummer en de reden waarom de zaak, gedwongen of vrijwillig is gesloten.

   

  Securex online aanvraag

  Xerius online aanvraag

  Acerta online aanvraag

  Liantis aanvraagformulier mailen naar overbruggingsrecht@liantis.be

  Incozina aanvraagformulier mailen naar info@incozina.be

  Partena aanvraagformulier mailen naar zelfstandige@partena.be

  Group S aanvraagprocedure mailen naar infosvz@groups.be

   

  Opmerkingen

   

  – Er moet niet worden nagegaan of de zelfstandige recht opent op werkloosheidsuitkeringen: een attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is dus niet nodig.

  – Het recht wordt toegekend indien je als zelfstandige al in het verleden genoten heeft van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht. Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen in het overbruggingsrecht.

  – Start je 1 april of later? Dan kom je niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht

  – Ook de zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking. Ontdek hier voor welke steunmaatregelen jij in aanmerking komt.

   

  Wat als je ziek wordt?

   

  Wanneer je als zelfstandige tijdens de maand maart of april 2020 recht hebt op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht, en gedurende één van deze maanden ziek wordt en dus arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet, verlies je het recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten vroegste in de maand volgend op de maand waarin het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvangt.

   

 •  

  Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

  Dit uitstel is van tel voor:

  BTW

  • Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
  • Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
  • Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

   

  Bedrijfsvoorheffing

  • Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
  • Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
  • Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

  Naast dit automatische uitstel van betaling kan je voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

   

 •  

  Er kan een verlaging aangevraagd worden als je als zelfstandige in de loop van het jaar merkt dat je inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van je bijdrage.

   

 •  

  Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen.

 •  

  Er wordt €100 miljoen uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

   

  Wat zijn de afspraken?

   

  – De eenmalige premie om van de crisiswaarborg te genieten wordt verlaagd van 0,5 procent naar 0,25 procent van het waarborgbedrag

  – Beroep doen op deze premie is mogelijk tot eind augustus 2020

  – Nu ook voor bestaande, bancaire schulden (de al langer bestaande ‘generieke’ waarborgregeling dekte enkel nieuwe, bancaire schulden; de eerste versie van de crisiswaarborg dekte dan weer enkel bestaande, niet-bancaire schulden)

  – Voorwaarde is flexibiliteit bij de banken, bv. gemakkelijker uitstel van betaling aan het bedrijf verlenen voor drie maanden of langer, bv. minstens drie maand gegarandeerde terbeschikkingstelling van kaskrediet – wordt nog verfijnd door PMV

   

  Wie komt in aanmerking?

  Bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen en daarvoor een lening dienen aan te gaan en over onvoldoende waarborgen beschikken om een bancair of niet-bancair overbruggingskrediet (lening) te bekomen..  Let wel: de onderneming mag nog niet in moeilijkheden zijn (cfr. EU-staatssteunregelgeving).

   

  Omvang steun

  100 miljoen euro in totaal. Tot 75 procent van de gevraagde waarborg.

   

  Zo vraag je het aan:
  U neemt contact op met de bank of leasingmaatschappij en toont aan dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis.

 •  

  Net als bij hinder door openbare werken, wordt er een premie voorzien voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen.

   

  Bij volledige sluiting

  De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

   

  Voor wie?

   

  -Voor ondernemingen die verplicht werden om te sluiten

  -Met fysieke vestiging (ook ambulante activiteiten door verplicht sluiting van de openbare markt zoals marktkramers). Horeca met eetruimte die afhaaldienst organiseren blijven wel recht hebben.

  -Zelfstandige in hoofdberoep

  -Zelfstandige in bijberoep indien zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

  -Onderneming met werkend vennoot die een volwaardig loon opneemt

  -Onderneming met 1 voltijds ingeschreven werknemer

  -Bij vzw’s: 1 voltijds ingeschreven werknemer

  -Bij meerdere vestigingen (Max 5 uitkeringen/onderneming) moet er in die bijkomende vestiging minimum 1 voltijdse werknemer ingeschreven zijn per bijkomende vestiging

  – De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest

  – Niet-actieve ondernemingen (bv vereffening,…) komen niet in aanmerking

   

  Aanvraag

   

  Als je vooraf  je e-mailadres achterliet op de Vlaio site krijg je de aanvraaglink vanaf vandaag, 26/3 in primeur. Hiermee wil Vlaio vermijden dat iedereen tegelijkertijd een aanvraag start en zo de systemen overbelast. Vanaf vrijdag 27 maart zal de aanvraaglink openstaan voor iedereen. Je hebt tijd tot en met 19 mei om de aanvraag te doen.

   

  Wat moet je bij de hand hebben?

   

  – Je e-id én je e-id pincode (of een andere digitale sleutel zoals Itsme). Op de site van Vlaio kan je hier meer info rond vinden.

  – Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat, dus bestaande uit 16 tekens beginnend met BE, gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van je rekeningnummer)

  – Je gewone openingsdagen, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen

  – Je rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV, NV, ….)

  – Voor eenmanszaken en zelfstandigen:

  weten welk zelfstandigheidsstatuut je hebt : hoofdberoep of bijberoep?

  In geval van bijberoep:  betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep?

  Het website adres (url) van je onderneming als je er eentje hebt (in http:// en https:// -formaat)

   

  Na aanmelding, kan je je aanvraag starten. Je doorloopt 4 schermen. De aanvraag is heel eenvoudig.

   

  Heb je geen eID?

  Een aanvraag kan in de toekomst ook ingediend worden via een email naar de Vlaio voor mensen die geen eID of smartphone-app hebben.  In de mail moeten het ondernemingsnummer en het telefoonnummer van de klant & de boekhouder gemeld worden. Je moet ook aangeven wie bij voorkeur gecontacteerd moet worden. Vlaio neemt dan contact op met deze persoon om de aanvraag af te handelen.

   

  Wat na je aanvraag?

  VLAIO neemt je aanvraag in behandeling en zal verifiëren en beslissen of je in aanmerking komt voor de premie. Deze beslissing wordt via mail bevestigd.

  Bij goedkeuring zal VLAIO het bedrag op je rekening overschrijven. Het doel is de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, Vlaio geeft als richtlijn dat de storting zal plaatsvinden  een tweetal weken na de positieve beslissing.

   

  Opmerkingen

  – Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen

  – je mag een eventuele webshop verder uitbaten (zolang er maar een fysieke locatie aanwezig is)

   

   

 • Ondernemingen die ten gevolge van de crisis moeite hebben met het nakomen van de termijnen gerelateerd aan bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan om een mogelijke verlenging te bespreken.


 • De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing zullen in plaats van mei pas in september verstuurd worden. Je krijgt tot eind november om die bedragen te betalen.

Admin Boost

KMO Team Business Center

Opleidingen

Inschrijven voor een opleiding

 • Je kan inschrijven via de webpagina van de betreffende opleiding.
  Inschrijven kan tot de opgegeven datum. Wanneer een klas volzet is, wordt deze eerder afgesloten.

 • Je inschrijving is definitief vanaf het moment dat je de inschrijfwizard ingevuld & verstuurd hebt en je van ons een bevestigingsmail ontvangen hebt. Ook wanneer je tijdens de opleiding niet komt opdagen, blijf je ingeschreven en dient de opleidingskost voldaan te worden.

 • Aarzel niet jouw vraag te stellen door een mailtje te sturen naar opleidingen@kmoteam.com. Wij beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

 • Ja, dat kan. We begrijpen dat je soms last-minute wijzigingen moet opnemen in je agenda. Een collega mag dan gerust jouw plaats innemen.  We vernemen dit graag op voorhand zodat wij de nodige wijzigingen aan onze documenten kunnen aanbrengen.

 • Annuleren is steeds mogelijk. Hou wel rekening met volgende voorwaarden:

  1. Schriftelijk annuleren > 14 dagen voor aanvang van de opleiding is kosteloos. Stuur hiervoor een mail naar
  opleidingen@kmoteam.com

  2. Schriftelijk annuleren tussen 14 – 7 dagen voor aanvang van de opleiding geeft aanleiding tot 50% annuleringskost. Stuur hiervoor een mail naar opleidingen@kmoteam.com.

  3. Schriftelijk annuleren < 7 dagen voor aanvang van de opleiding geeft aanleiding tot 100% annuleringskost. Stuur hiervoor een mail naar opleidingen@kmoteam.com.

  4. Het niet-betalen van de opleidingskost, geldt niet als annulatie.

  Meer informatie vind je op onze Algemene voorwaarden.

Betalen en subsidies

 • Kmo-portefeuille is een dienst van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Doordat KMO Team Opleidingen een geregistreerd dienstverlener van KMO Portefeuille is, kan je voor onze opleidingen een subsidie tussenkomst aanvragen tot max 30% van de opleidingskost (excl BTW), met een maximaal steunplafond van €7.500 per jaar.Ons erkenningsnummer is DV. O222137.

 • Zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s (die aan de opgelegde voorwaarden voldoen) kunnen van deze maatregel gebruik maken. Meer info vind je hier.

 • Kleine ondernemingen kunnen max 30% subsidie verkrijgen op de opleidingskost (excl BTW). Middelgrote ondernemingen kunnen max 20% subsidie verkrijgen op de opleidingskost (excl BTW). Beide met een maximaal steunplafond van €7.500 per jaar.

  1. Je schrijft je in voor een van onze opleidingen. Je ontvangt een bevestigingsmail van je inschrijving en een 2-tal weken voor aanvang, onze factuur.
  2. Je betaalt eerst het BTW-bedrag rechtstreeks aan KMO Team Opleidingen, je vermeldt hierbij de gestructureerde mededeling die je op onze factuur kan terug vinden.
  3. Je registreert je firma (indien dit de eerste keer is dat je KMO Portefeuille gebruikt) of je meldt je aan op de website van KMO Portefeuille.
  4. Je dient een projectaanvraag in en geeft als projectbedrag het inschrijvingsgeld excl. btw in (zie factuur). (!) Deze aanvraag dient ten laatste 2 weken na aanvang van de opleiding aangevraagd te worden.
  5. De portefeuille geeft aan hoeveel percent van je opleiding zij subsidiëren en hoeveel jij dan nog dient te betalen (restbedrag).
  6. Je betaalt jouw deel. Vermeld bij factuurnummer de gestructureerde mededeling (zie factuur). (!) Deze betaling dient ten laatste 4 weken na aanvraag van je subsidie gestort te worden.
  7. Meldt je een laatste keer aan op de website van KMO Portefeuille om het bedrag op uw digitale portefeuille door te storten naar KMO Team Opleidingen als dienstverlener. Klik hiervoor (in de betreffende opleiding) op de knop ‘betalen’. Na 14 kalenderdagen ontvangen wij jouw volledige betaling.

  Een praktisch voorbeeld (30% subsidie tussenkomst)

  1. Je schrijft je in voor een opleiding die een kostprijs heeft van € 199,00 (incl catering , excl BTW).
  2. Je ontvangt een factuur voor € 240,79 (incl BTW). Je betaalt het BTW-bedrag, zijnde € 41,79, rechtstreeks aan KMO Team Opleidingen.
  3. Na de afronding van je inschrijving, dien je je subsidie aanvraag in te dienen via de website van KMO Portefeuille. Meldt je aan. Bij het projectaanvraag geef je de prijs excl BTW in, nl € 199,00.  Ons erkenningsnummer is DV.O222137.
  4. Je stort als kleine onderneming € 139,30 (70% van het projectbedrag) of indien je een grote onderneming bent, € 159,20 (80% van het projectbedrag) op de rekening van Sodexo.
  5. De Vlaamse Overheid vult op haar beurt het projectbedrag in uw elektronische portefeuille aan (tot € 199,00) met het goedgekeurde subsidiebedrag.
  6. Je elektronische portefeuille bevat nu € 199,00. Meld je een 2e keer aan in KMO Portefeuille. Via de betaalknop betaalt u het overgebleven verschuldigde bedrag aan KMO Team Opleidingen (dienstverlener).

 • Contacteer dan gerust het gratis nummer 1700 of bekijk uitgebreide FAQ op de website van KMO portefeuille.

 • Een veelgemaakte denkfout is dat men denkt dat, na het betalen van je eigen aandeel  (KMO Portefeuille) in de opleiding, de subsidie aanvraag rond is. Dit klopt echter niet. Nadat je je aandeel in het projectbedrag aan Sodexo hebt gestort en KMO Portefeuille het projectbedrag heeft aangevuld, zit het volledige projectbedrag in je digitale KMO-portefeuille. Je dient dan de betaalopdracht nog te bevestigen. Dit doe je door terug in te loggen in je KMO Portefeuille dossier en op de knop ‘betalen’ te drukken.
  Als je deze procedure correct uitgevoerd hebt, zal je hiervan een bevestigingsmail van KMO Portefeuille ontvangen.
  Pas 14 dagen na het geven van de betaalopdracht ontvangt KMO Team Opleidingen (dienstverlener) dit bedrag op haar rekening.

Stel ons je vragen!

Heb je een vraag of aanbeveling voor ons? Kom je graag eens een kijkje nemen in ons Business Center? Neem dan zeker even contact op. Wij staan je met veel plezier te woord!

Contacteer ons
Back to top